pianoterapia.sk

0919213317

       Klavírna muzikoterapia

Myseľ dokáže liečiť telo.

Moju myseľ lieči hudba.

Čo je a čo nie muzikoterapia?

Hoci na Slovensku je pojem muzikoterapia relatívne nový, vo svete sa považuje za etablovanú odbornú službu. Ako napovedá samotný názov, hudba je hlavným nástrojom, ktorý je možné zamerať na rôzne psychické, kognitívne, sociálne, emocionálne a iné problémy.

Obrovskou výhodou je nielen absencia vedľajších účinkov či vzniku závislosti, ktoré sú veľkým problémom pri medikamentóznej liečbe, ale aj rozsiahly rozsah zamerania, a navyše aj šírka cieľovej skupiny: príjemcami muzikoterapie môžu byť doslova všetci, od ešte nenarodeného plodu dieťaťa až po paliatívnych pacientov.

Muzikoterapia je mocný nástroj liečby rôznych ochorení a môže byť užitočnou súčasťou viacerých pomáhajúcich profesií. Hudba ľudstvo od nepamäti nielen sprevádza, odzrkadľuje a tiež výrazným spôsobom formuje, ale používa sa ako liečivý nástroj po celé storočia. Už Platón aj Aristoteles tvrdili, že hudba ovplyvňuje dušu a môže formovať charakter jednotlivca. Hippokrates bol medzi prvými, ktorí hudbu použili ako liek pre duševne chorých pacientov a jeho práca sa považuje za základ literatúry o muzikoterapii. Muzikoterapia sa objavuje dokonca v Biblii, keď Dávid hral na harfu, aby zbavil kráľa Saula zlého ducha. V trinástom storočí boli arabské nemocnice vybavené muzikoterapeutickými miestnosťami a napríklad nemocnica v Sidi Frej v Maroku sa neskôr stala vzorom psychiatrických liečební. Avšak základ muzikoterapie ako moderného vedného odboru sa položil v medzivojnovom období, keď najmä v Spojenom kráľovstve hudobníci cestovali po nemocniciach a hrali skladby pre vojakov trpiacich emocionálnymi a fyzickými traumami spôsobenými vojnou. Prvou vysokou školou na svete ponúkajúca študijný odbor muzikoterapia bola Michigan State University v roku 1944.

Muzikoterapia je jeden zo spôsobov komplexnej terapie, kedy sa berie do úvahy ako fyzický, tak aj psychický a sociálny rozmer každého človeka.

Muzikoterapeutické aktivity cielene stimulujú svalový systém a rytmika podporuje koordináciu pohybov. Muzikoterapia upokojuje, pomáha pri nespavosti a prepracovanosti, odbúrava stres, podporuje pamäť a sústredenie, redukuje pocit izolovanosti a buduje sociálne vzťahy, spev posilňuje rečové schopnosti. Vhodne zvolená hudba a muzikoterapeutické aktivity dokážu znížiť krvný tlak a stabilizovať pulz, kontrola dýchania pri speve a aktivácia svalového systému pri tanci/muzikoterapeutických cvičeniach podporujú správnu činnosť srdca. Muzikoterapia má veľký význam aj v liečbe závislostí a v paliatívnej starostlivosti.

Muzikoterapia dokáže pomôcť deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, podporuje zdravý vývin a vývoj dieťaťa, proces učenia, sociálnu integráciu. U seniorov muzikoterapeutické aktivity podporujú plasticitu mozgu, hra na hudobnom nástroji zlepšuje motoriku a tanec pozitívne vplýva na koordináciu pohybov a udržanie rovnováhy.

Čo muzikoterapia nie je

Ošetrenie zvukom tiež označované za sound healing spočíva v pasívnom prijímaní zvukových vibrácií, ktoré vydávajú najčastejšie špeciálne alebo etnické hudobné nástroje, napríklad tzv. spievajúce misy, ale taktiež sa používajú gongy, zvony, prípadne vibračné a zvukové frekvencie v kombinácii s hudbou alebo jej prvkami (rytmus, melódia). Prijímateľ si urobí pohodlie a na navodenie stavu harmónie sa pohrúži do vlastného vnútra s pomocou meditačných tónov, ktoré vyvolávajú výrazný stav pokoja, ktorý pomáha človeku pri vstupe do meditácie. Používajú sa na hlbokú relaxáciu, redukciu stresu, reiki.

Muzikoterapia je predovšetkým založená na hudbe, na harmónii i konkrétnych piesňach, nie na samostatne použitých tónoch. Hudba využívaná na tento účel môže byť aj nemelodická, t.j. produkovaná výlučne bicími nástrojmi, avšak nie výlučne pasívne prijímaná a prevažuje použitie klávesových, strunových a bicích hudobných nástrojov a, samozrejme, najmä spevu.

A napokon, muzikoterapia si vyžaduje intenzívne štúdium nielen v hudobnej sfére, ale aj v iných oblastiach, keďže tento vedný odbor je na rozhraní sociálnej práce, medicíny, psychológie.

Každé sedenie je unikátne a jeho jednotlivé časti majú vlastný cieľ a techniky. Muzikoterapeut sa opiera o vopred pripravené osnovy, avšak zároveň dĺžku, formu i obsah každej aktivity citlivo prispôsobuje poslucháčom, aby zaistil dosiahnutie vytýčeného cieľa. V interaktívnej časti sedenia majú príjemcovia možnosť zapojiť sa do diania a buduje sa skupinové povedomie. Využívajú sa početné muzikoterapeutické aktivity, ktoré majú širokú škálu zamerania a rôzne podoby.

Kto je Peter Karvai?

Peter Karvai je skúsený a odborne kvalifikovaný muzikoterapeut a zároveň veľmi zručný klavirista s vyše 30-ročnými skúsenosťami, čo je dôležité, pretože základnou požiadavkou na prax kreatívnej muzikoterapie je schopnosť klinicky efektívnej improvizácie. 

Pohľad na hudobné začiatky vedú k starému klavíru, ktorý dostal na svoje ôsme narodeniny. Okrem štúdia na umeleckej škole sa ako dieťa v noci budil a išiel ku klavíru, aby si po prvý raz zahral skladbu, ktorú deň predtým počul napr. z televízora. I dnes často vidí farby, keď sa pohrúži do hudby. Ako desaťročný už hral klasickú hudbu na rôznych koncertoch a neskôr prechádzal viacerými obdobiami, kedy sa venoval rozdielnym žánrom (folk, jazz, rock a pod.) a bol členom rozličných hudobných telies. V útlom veku bol zakaždým „zlatým klincom“ programu.

Peter ako sólo klavirista namiesto vopred naplánovaného repertoáru zakaždým vyberá skladby podľa reakcií obecenstva, a okrem toho i tú istú skladbu nikdy nezahrá dva razy presne tak isto. Vždy hrá z vnútorného pocitu a nie z nôt. Rozhodnutie venovať sa muzikoterapii bolo podnietené početnými podnetmi od hostí na koncertoch, ktorí Petrovi ďakovali za nezabudnuteľný pozitívny zážitok, prekvapivo emotívne vyžitie a dlhodobý pocit odbúrania stresu. Ich úprimné reakcie Petra zakaždým inšpirujú, aby i ďalším dokázal sprostredkovať podobný zážitok, a preto sa rozhodol rozšíriť si štúdium a ísť cestou muzikoterapie. Je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti muzikoterapie, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu na vyžiadanie a ktorých zoznam sa neustále predlžuje.

Od roku 2024 sa o svoje vedomosti a skúsenosti delí ako lektor kurzu muzikoterapie pre pomáhajúce profesie, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Kto je Adriana Karvaiová?

Šťastná a hrdá manželka 😊 a okrem toho speváčka, hráčka na gitaru, flautu a perkusné nástroje. ktorá sa hudbe tiež venuje od malička. Študovala anglický jazyk v USA, kde sa venovala aj gospelu a popu. Po návrate na Slovensko sa dve desaťročia prioritne venovala výučbe angličtiny, bola majiteľkou jazykovej školy akreditovanej Ministerstvom školstva SR. Pandémia priniesla zvýšenú potrebu muzikoterapie.  

Adriana je presvedčená o dôležitosti celoživotného vzdelávania, a preto okrem rozširovania svojich kompetencií v oblasti lektorovania anglického jazyka sa neprestajne venuje aj štúdiu muzikoterapie a je držiteľkou viacerých certifikátov, medzi inými aj osvedčenia supervízora American Music Therapy Association. Od roku 2024 pôsobí ako odborný garant a lektor kurzu muzikoterapie pre pomáhajúce profesie, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Adriana je niekoľkých beletristických diel, prekladateľka viacerých kníh a tiež autorkou publikácie Základy muzikoterapie.

---link na zakúpenie e-knihy čoskoro---  

Klavír a terapeutická sila tónov

Klavír

 Za predchodcu klavíra sa považuje Monochord, jednoduchý starogrécky jednostrunový nástroj. Po ňom prišiel Klavichord, ktorý bol obohacovaný o ďalšie struny a z neho sa vyvinulo Klavičembalo. Vynález kladivkového klavíra z roku 1709 pripisujú historici Bartolomeovi Cristoforimu. Mechaniku dnešného klavíra vynašiel Francúz Sebastián Érard v 19. storočí. Konštrukčný vývoj klavírov konči v druhej polovici 20. storočia. Výrobcovia sa sústreďujú už viac na zdokonaľovanie výrobných technológií.

Zvuk klavíra vzniká chvením strún, zosilneným rezonančnou doskou, nad ktorou sú napnuté struny. Klavirista pôsobí na klávesy a privádza do pohybu zložitú sústavu drevených kladiviek potiahnutých vrstvami plsti. Kladivká v rôznej rýchlosti narážajú do strún, ich kmitanie sa prenáša na rezonančnú dosku nástroja a vzniká znenie tónov.

Takto vytvorené zvukové vlny dokážu vytvoriť jedinečnú energiu, ktorá pôsobí na celé ľudské telo. Zvuk neovplyvňuje len náš sluchový orgán, ale aj kardiovaskulárny a nervový systém, má vplyv na psychiku a celkové zdravie človeka. 

Terapeutická sila tónov

Vhodne zvolené harmónie a melódie vedia upokojiť, rozveseliť, roznežniť, ba aj posilniť. Základnými „stavebnými materiálmi“ zvuku sú výška, hlasitosť, farba a dĺžka.

Vysoké tóny môžu povzbudiť pozitívne emócie, podporiť náboženské cítenie. Nízke frekvencie príjemcovi podvedome podsúvajú neurčité pocity smútku a ťažkosti, ale vo vhodnej kombinácii napr. so známou skladbou či upokojujúcou harmóniou aj teplo, bezpečie a podporu.

Rytmus uvoľňuje napätie, stimuluje zvedavosť a dodáva pocit energie. Tempo súvisí s rýchlosťou imaginárnej činnosti a vnútorným časom príjemcu. Pomalá, monotónne sa opakujúca hudba spomaľuje tep srdca, frekvenciu dychu aj frekvenciu mozgových vĺn, podporuje hĺbanie a vnútorný pohľad. Rýchle tempo uľahčuje predstavivosť a dobíja energiou. 

Ľudské telo je prirodzené rytmické: tep srdca, režim deň-noc, a ďalšie procesy fungujú periodicky. A mozog má navyše úžasnú vlastnosť, vie synchronizovať svoju činnosť so zvukmi. Je dokázané, že hudba stimuluje mozog a vyvoláva fyziologické reakcie (napr. zimomriavky) aj u pacientov v kóme a že spev posilňuje rečové schopnosti rovnako u malých detí, ako aj u ľudí po mozgovej príhode.

Oslobodzujúcou činnosťou sa môžu stať aj psychologické procesy spojené so spevom; hlas odráža psychický, fyzický a emočný stav človeka. Objavovanie toho, ako sa vydávajú zvuky, je vynikajúcim spôsobom, ako sa naučiť vnímať a vyjadrovať bez použitia slov. Pri speve sa prehlbuje dýchanie, zlepšuje sa okysličenie krvi a uvoľňujú sa emočné bloky. 

Hudba na človeka pôsobí jednak senzoricky (na naše zmyslové orgány), ale aj motoricky (vyvoláva pohybovú činnosť) a emocionálne. Navyše, hudba môže zvýšiť mozgovú činnosť v každom veku a pomáha spomaľovať zhoršovanie kognitívnych funkcií. Hudba totiž dokáže zapojiť do činnosti obe mozgové hemisféry, čo vedie k optimalizácii nášho mozgového výkonu.

Jedným z najdôležitejších vytýčených cieľov muzikoterapie je komunikácia. Hudbu je možné použiť ako pomôcku pre vyjadrenie svojich myšlienok, pocitov, postojov. Hudobná činnosť akcentuje vzťahový aspekt komunikácie a obsahový aspekt ustupuje.

V muzikoterapii ide o poskytnutie takého zážitku, ktorý v sebe kombinuje viaceré benefity. Voľba vhodnej formy realizácie sa odvíja od špecifických potrieb klienta (vek, ochorenie, schopnosti), ale aj podľa možností zariadenia (priestor, vybavenie, personál).

Kde je muzikoterapia využiteľná?

Muzikoterapia odborníkom pomáha liečiť psychické aj fyzické ochorenia.

Veľmi často sa muzikoterapia využíva pri práci s deťmi. Hudobné hry a aktivity rozvíjajú pozornosť najmenších detí, ich pamäťové schopnosti a tvorivosť. Pre deti školského veku so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, poruchami správania alebo dokonca autizmom sa často odporúča muzikoterapia, nakoľko môže zlepšiť úroveň ich komunikácie a naplniť poznávacie, zmyslové, percepčné, emočné a psychologické potreby. Dieťa, ktoré je v hre na nástroj zapojené do pozitívno-kreatívneho úsilia, často získava sebakontrolu a možnosť vyjadrenia.

Liečbu hudbou je možné veľmi účinne využiť aj v produktívnom veku, keďže účinky muzikoterapie sú založené na mnohostrannom vplyvu hudby na človeka. Rôzne problémy ako depresia, nespavosť, poruchy príjmu potravy a mnohé ďalšie nachádzajú pomoc v muzikoterapii. Veľmi účinne funguje aj ako rodinná či skupinová terapia.

Muzikoterapia preto nie je určená len na liečbu psychických problémov. Je súčasťou terapeutických prístupov u mnohých diagnóz či stavov. Ide napríklad o Parkinsonov syndróm, sklerózu multiplex alebo detskú mozgovú obrnu. V prípade Alzheimerovej choroby muzikoterapia vykazuje široké spektrum benefitov, výrazne skracuje obdobia depresie a agresívneho správania, zlepšuje náladu a podporuje komunikáciu a sociálnu autonómiu. Pozitívne vplýva aj na pacientov, ktorí trpia nevyliečiteľnými ochoreniami. Liečbu hudbou možno použiť aj na pomoc s akútnou i chronickou bolesťou.

Manželia Peter Karvai a Adriana sa špecializujú na muzikoterapiu realizovanú v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov. Tieto môžu zahŕňať domovy dôchodcov, denné stacionáre, kluby seniorov a podobne.

Hudba ako univerzálny jazyk nepoznajúci vekové hranice, zdravotné obmedzenia ani iné limity napomôže pri adaptácii seniora pri zmene prostredia, je prostriedkom pre nadviazanie vzťahov s okolím, môže dňu dokonca dať zmysel a význam.

Hudba je skvelým príkladom činnosti podporujúcej celoživotnú neuroplasticitu a môže pomôcť znovunadobudnúť motorické a kognitívne zručností u starších ľudí po poškodení mozgového tkaniva. Hudobná aktivita podporuje adaptáciu centrálneho nervového systému súvisiacu s plasticitou mozgu. Hra na hudobnom nástroji môže zlepšiť jemné motorické funkcie spolu s neurofyziologickými zmenami v audiomotorických sieťach. Rytmika má pozitívny vplyv pri poruchách chôdze, zlepšuje dĺžku kroku, rýchlosť a celkovú pohyblivosť. Napokon, odmeňujúce účinky tvorby a počúvania hudby vyvolávajúce neurochemické účinky v kombinácii s plasticitou mozgu vyvolanou hudbou môžu výrazne uľahčiť neurorehabilitáciu.

Ponuka kurzu muzikoterapie pre pomáhajúce profesie akreditovaný Ministerstvom školstva SR

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVAM SR
Číslo akreditácie: 3873/2024/83/1 

 
Cieľom kurzu je príprava absolventov na praktický výkon muzikoterapie. Absolvent má základné teoretické vedomosti z oblasti muzikoterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie muzikoterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní muzikoterapie a vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky. 

Rozsah vzdelávania: 80 hodín prezenčnou formou
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

https://iszv.sk/muzikoterapia 

Prihláška:
https://iszv.sk/kalend%C3%A1r-prihlasky


Galéria

Muzikoterapia v Ružinovskom domove seniorov v Bratislave

Nečakaný duet s klientkou, úžasnou pani Katkou.

https://youtu.be/EhuneFNmhKY

 

Seniorville Jablonové - Alzheimer centrum Avalon má nádhernú záhradu

Najkrajšia hviezdička

https://youtu.be/2M50MSPQ2HI

 

Článok v časopise Grand Magazine o muzikoterapii - rozhovor s Petrom Karvaiom

https://grandmagazine.argusmedia.sk/2021/12/01/napnite-usi-pocuvajte-seba

 

Peter Karvai Piano Show

https://www.youtube.com/watch?v=NhHdowLcHQY&ab_channel=AdrianaKarvaiov%C3%A1

Muzikoteraputické sedenie s manželmi Karvaiovcami

Na sedenie sa prosím dostavte s päťminútovým predstihom a vypnite si mobil (aspoň zvuky). Jedlá a nápoje prosíme nenosiť. Odporúčame pohodlné oblečenie. Toto všetko napomôže k Vášmu komfortu. A jednoducho sa posaďte a nechajte sa viesť. Každé sedenie je unikátne. Časť sedenia je interaktívna, budete mať možnosť zapojiť sa do diania. Doprajte svojmu telu i mysli blahodarný relax.

V slovenskom jazyku, v prípade záujmu o angličtinu alebo maďarčinu prosíme nahlásiť vopred.

Trvanie: 50-60 minút

Typ muzikoterapie: psychoterapeutická

Zamerané na 4 zmysly ľudského tela

A napokon, prosíme, dajte vedieť o Vašom dojme ako nám, tak aj Vašim známym. Tiež náš poteší „lajk“ alebo zdieľanie príspevkov fb.me/pianoterapia.sk. A keďže na hudbe najdôležitejšie nie je o nej písať, ale ju vytvárať alebo prijímať, okrem živých muzikoterapeutických sedení s radosťou prinášame aj CD, ktoré vzniklo s podporou Fondu na podporu umenia v roku 2021. Teší sa na Vás Peter Karvai.

Link na kúpu knihy Muzikoterapia Petra Karvaia:

https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1524

Momentky z muzikoterapeutických sedení v Domove dôchodcov na Pažítkovej ul. v Bratislave - točené len mobilom, neinscenované :)

https://www.youtube.com/watch?v=F2OeBkiThGA&ab_channel=AdrianaKarvaiov%C3%A1

 Čoskoro tu pribudnú ďalšie knižné a audio publikácie.

Spolupracujeme:

Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

https://iszv.sk/


Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava

https://www.ddpazitkova.sk/

 

Ružinovský domov seniorov

https://rdssklenarova.sk/

 

Seniorville Jablonové

https://www.seniorville.sk/

 

Senior Malacky

https://www.seniormalacky.sk/

 

Kúpele Dudince

https://www.kupeledudince.sk/

 

Socioterapia Levice

https://www.socioterapia-levice.sk/

 

Easy škola

https://easyskola.wbl.sk/

Kontakt   

peterkarvaipiano@gmail.com

+421 919 213317

Peter Karvai ponúka na základe dlhoročných skúseností realizáciu muzikoterapie v kúpeľoch, so  seniormi, organizáciám v sociálnej oblasti, individuálnym záujemcom, v rámci rodiny, muzikoterapeutický teambuilding.

Peter Karvai okrem toho rád zabezpečí klavírny recitál, tematicky ladený koncert v zostave klavír + spev, oslavu jubilantov, teambuildingový program, vianočný večierok...

Ohľadom cenovej ponuky nás, prosím, kontaktujte.